เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

4 ตุลาคม 2560 ประชุมประจำเดือน

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพช็ร นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

      

10 ตุลาคม 60 17:02:52