เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

28 กันยายน 2560 จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอหนองนาคำ
จัดอบรมโครงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 บุคคลเป้าหมาย 100 ราย ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน ประธาน ศพก. เครือข่าย ศพก.
กลุ่ม อกม.และเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ หอประชุมอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น


 

5 ตุลาคม 60 12:29:26