เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

1 สิงหาคม 2560 เปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 3

1 สิงหาคม 2560 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้นางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลกุดธาตุ3 ประเภทโครงการจัดการศัตรูพืช โดยมีนายพัฒฑิพงศ์  ประสมศรี  สัสดีอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม ม.16 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

               

2 สิงหาคม 60 14:59:21