เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

31 กรกฎาคม 2560 ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 2

31 กรกฎาคม 2560 เวลา นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้นางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลกุดธาตุ2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยมีนายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี หัวหน้าพัฒนาการอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม ม.15 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

           

1 สิงหาคม 60 10:55:41