เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

29 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 1

29 กรกฎาคม 2560 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้นางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส.ชำนาญการ ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนตำบลกุดธาตุ1 ซึ่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและการจัดการศัตรูพืช เป็นการทำงานวันที่ 2  ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม  ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

         

1 สิงหาคม 60 10:46:10