เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ อชก.

14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ และนายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุม อชก. ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยมีนายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ  จ.ขอนแก่น

     

14 กรกฎาคม 60 16:21:06