เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการระดับชุมชนและแต่งตั้งกรรมการของแต่ละกลุ่ม

13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.

นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ และนางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส.ชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการระดับชุมชน และแต่งตั้งกรรมการของแต่ละกลุ่ม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ  ศพก ม.14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

         

14 กรกฎาคม 60 16:20:53