เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

7 กรกฎาคม 2560 ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

7 กรกฎาคม 2560 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอตรวจสอบพิจารณาอนุมัติจัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น โดยมี นายนวรัตน์  วงศ์ปิ่นเพ็ชร นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานในการจัดการประชุมโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมตามคำสั่งรัฐมนตรี

7 กรกฎาคม 60 17:11:44