เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

5 กรกฎาคม 2560 จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ

5 กรกฎาคม 2560

นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้ คุณสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส.ชำนาญการ จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการชุมชน  ณ ศาลาวัดบ้านกุดธาตุ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

6 กรกฎาคม 60 13:43:19