เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

5 กรกฎาคม 2560 จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ

5 กรกฎาคม 2560

1.เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการชุมชน  ณ ศาลาวัดจอมมณี บ้านขนวน ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

2.เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอนองนาคำ  จัดเวทีชุมชนชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน  เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ ณ ศาลาวัดศรีบุญเรือง ม.8 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

6 กรกฎาคม 60 13:41:07