เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

4 กรกฎาคม 2560 ประชุมชี้แจงโครงการ 9101 (เก้าสิบหนึ่ง)

4 กรกฎาคม 2560

นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ คุณสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส.ชำนาญการ คุณกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

     

6 กรกฎาคม 60 13:38:15