เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเกษตรอำเภอกรณีพิเศษ/2561

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายอลงกรณ์ แก่นจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอกรณีพิเศษ/2561
โดยมี ว่าที่ ร.ต.สอิสร์  โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

12 ตุลาคม 61 09:01:06