เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

5 ตุลาคม 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าว

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอลงกรณ์  แก่นจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนง.เกษตรอำเภอหนองนาคำ  ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าว ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ดขอนขาว  ณ หมู่ 1 และ หมู่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

5 ตุลาคม 61 17:41:50