เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

21 กันยายน 2561 "ทีมหมอประชารัฐสมใจ"

วันที่ 21 กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ ร่วมอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกาแห่งรัฐ 
และคณะทำงานระดับอำเภอ"ทีมหมอประชารัฐสมใจ" ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

  

23 กันยายน 61 22:17:10