เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

17 กันยายน 2561 โครงการฝึกอาชีพเสริมตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ ร่วมเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริมตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พร้อมให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเห็ด จัดโดย เทศบาลตำบลหนองนาคำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองนาคำ 
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

20 กันยายน 61 16:48:12