เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

27 กรกฎาคม 2561 ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561

 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561
โดยมี ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

2 สิงหาคม 61 22:29:14