เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

26 กรกฎาคม 2561 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ณ วัดบรมวาส บ้านกุดกั้ง ม.4 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

26 กรกฎาคม 61 16:00:23