เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

24 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.  นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้ นางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นวส. ชำนาญการ จัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 2
ชุมชนตำบลกุดธาตุ 3 อำเภอหนองนาคำ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ในการจัดเวทีครั้งนี้
มีเกษตรกร เข้าร่วม จำนวน 250 ราย ณ ศาลาประชาคม ม.16 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

26 กรกฎาคม 61 15:03:52