เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ประกวดผลผลิตการเกษตรในงานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ปี 2558

งานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 จัดงาน ณ บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น  ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ โดยการนำของ นายเรืองศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ เกษตรอำเกษตรหนองนาคำ ได้มีการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมการสาธิตการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาสดแบบง่าย เพื่อใช้ควบคุมโรคพืช และการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปอาหาร  กิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้าเยี่ยมชม

22 ธันวาคม 58 14:20:18