เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ระดับอำเภอ ปี 2558

อำเภอหนองนาคำจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ระดับอำเภอ ปี 2558 เพื่อร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ที่ได้มีการเสนอความต้องการจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558  เวลา 09.30 น.    ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ (ชั้น 2)  

22 ธันวาคม 58 14:07:36