เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

9 เมษายน 2561 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ แก่นจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดเวที
ขับเคลื่อนประจำตำบล เพื่อประชาคมชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคม ม.11 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

9 เมษายน 61 18:24:46