เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

5 เมษายน 2561 เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญพร มูลตรี เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจ
"พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"  โดยมี ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

9 เมษายน 61 18:19:46