เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

4 เมษายน 2561 สำรวจข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61

วันที่  4 เมษายน 2561  นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก  เกษตรอำเภอหนองนาคำ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์  แก่นจันทร์ นวส.ปฏิบัติการ ต้อนรับทีมงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมอาหารสัตว์ไทยและเศรษฐกิจการเกษตร นำโดยนาย วีระศักดิ์ ธิถา นวส.ชำนาญการ และนายอุดม ราศรี นวส.ชำนาญการ ซึ่งลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้ง หลังนา ปี 2560/61 รวมทั้งสำรวจข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรค กับทางสำนักงาน่เกษตรอำเภอและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น

4 เมษายน 61 23:33:09