เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

4 เมษายน 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ที่ 2

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้ นางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาการ ร่วมจัดเวทีประชาคม
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที ที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัครเดช มุสิกะมาน
นายอำเภอหนองนาคำ พบปะผู้เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

4 เมษายน 61 23:04:29