เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

7 มีนาคม 2561 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย(เซินกา)

7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ จัดมอบปัจจัยการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย กรณีน้ำท่วมขัง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนเกษตรกร 185 ราย และได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ "เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา" โดยนายอัครเดช มุสิกะมาน
นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

9 มีนาคม 61 17:39:13