เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

7 กุมภาพันธ์ 2561 ชี้แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แนะนำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจอยากปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบเดิมๆ หันมาทำการเกษตรแนวใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ณ แปลงนา นายอ่อนสี เทศสนั่น  ม.2 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 61 15:53:59