เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

7 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ เข้าประชุมหารือเตรียมตลาดการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี60/61  ร่วมกับ เกษตรอำเภอภูเวียง เกษตรอำเภอเวียงเก่า คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรภูเวียงจำกัด และร้านจินดาการเกษตรบ้านหัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 61 15:35:09