เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

1 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ (ชั้น 2) จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอัครเดช มุสิกะมาน นายอำเภอหนองนาคำ  เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อราชการ ในแต่ละหน่วยงานของอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

7 กุมภาพันธ์ 61 17:53:37