เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

31มกราคม 2561 ตรวจแปลงข้าวโพด

31มกราคม 2561 นายสุวรรณ เบี้ยกระโทก เกษตรอำเภอหนองนาคำ มอบหมายให้ นางสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61  ลงพื้นที่ออกตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตพื้นที่การเกษตร  ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

7 กุมภาพันธ์ 61 17:45:37