เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

12 ตุลาคม 2560 ประชุมโครงการ 9101ฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านสะอาด ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

11 ตุลาคม 2560 ประชุมโครงการ 9101ฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านขนวน ตำบลบ้านขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนเแก่น...

11 ตุลาคม 2560 ประชุมโครงการ 9101ฯ เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลบ้านโคก อำหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

9 ต.ค. 2560 ประชุมชี้แจงโครงการ 9101ฯเพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560

ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...

4 ตุลาคม 2560 ประชุมประจำเดือน

ณ หอประชุมอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

6 กันยายน 2560 ร่วมเปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

ณ ศาลาประชาคม ม.8 ต.บ้านขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

1 สิงหาคม 2560 เปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 3

ณ ศาลาประชาคม ม.16 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

31 กรกฎาคม 2560 ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 2

ณ ศาลาประชาคม ม.15 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

29 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 1

ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...