เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

30 พฤษภาคม 2561 วันต้นไม้ของชาติประจำปี 2561

ณ รอบบึงหนองนาคำ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 8/2561

ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

23 พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

23 พฤษภาคม 2561 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำและปุ๋ยชีวภาพน้ำ

ศพก. ม.14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

21 พฤษภาคม 2561 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

ณ สนง.เกษตรอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...