เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

1 สิงหาคม 2560 เปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 3

ณ ศาลาประชาคม ม.16 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

31 กรกฎาคม 2560 ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 2

ณ ศาลาประชาคม ม.15 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

29 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยม โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ 1

ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลกุดธาตุ1

ณ วัดโพธิ์ศรีวราราม ม.1 ต.กุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

27 กรกฎาคม 2560 ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลขนวน

ณ ฉางข้าวชุมชน ม.1 ต.ขนวน อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ร่วมเปิดงาน โครงการ 9101ฯ ชุมชนตำบลบ้านโคก

ณ ศูนย์วัฒนธรรม ม.1 ต.บ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

21 กรกฎาคม 2560 ตรวจเยี่ยมดูความหน้าก้าว โครงการ 9101ฯ ของกลุ่มชุมชนตำบลบ้านโคก

ณ ศูนย์วัฒนธรรม หมุ่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ อชก.

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ...