เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

14 มีนาคม 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ม.16 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

13 มีนาคม 2561 งานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12 มีนาคม 2561 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาประชาคม ม.9 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

8 มีนาคม 2561 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาประชาคม ม.14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

8 มีนาคม 2561 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาวัด ม.4 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

7 มีนาคม 2561 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาประชาคม ม.3 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

7 มีนาคม 2561 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาประชาคม ม.8 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

6 มีนาคม 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ณ ศาลาประชาคม ม.15 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...