เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

27 กรกฎาคม 2561 ประชุมประจำเดือนเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 10/2561

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น...

27 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น...

26 กรกฎาคม 2561 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

ณ วัดบรมวาส บ้านกุดกั้ง ม.4 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมขบวนพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ...

23 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

ณ ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

24 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชน

ณ ศาลาประชาคม ม.16 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

22 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชน

ณ ศาลาวัดโพนแพง ม.14 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

21 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชน

ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

19 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชน

ณ ศาลาวัดจอมมณี ม.2 ต.ขนวน อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

18 กรกฎาคม 2561 จัดเวทีชุมชน

ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จ.ขอนแก่น...