เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

28 ตุลาคม 2562 ประชุมโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

24 ตุลาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

22 ตุลาคม 2562 ประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

21ตุลาคม 2562 สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบ 52 ปี

ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร...

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ​กิจกรรมศูนย์​ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่​

ณ วัดโพธิ์วราราม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 (

ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์...

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประชุมเตรียมงาน หนองนาคำมินิมาราธอน​ ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมที่ว่าการ​อำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 งานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น...