เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ข่าวสารและกิจกรรม

ffffffffffffffffffff

15 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่

15 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ เปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภั

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ เปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที...

ท่านนายอำเภอหนองนาคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท

ท่านนายอำเภอหนองนาคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหารา...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ และทีมวิทยากร จัดเตรียมสถานที่พร้อมแล้วกับการอบรมเกษตรกร ครั้งที่1รุ่นที่

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ และทีมวิทยากร จัดเตรียมสถานที่พร้อมแล้วกับการอบรมเกษตรกร ครั้งที่1รุ่นที่1 โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รั...

ประกวดผลผลิตการเกษตรในงานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ปี 2558

งานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 จัดงาน ณ บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดข...

ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ระดับอำเภอ ปี 2558

อำเภอหนองนาคำจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ระดับอำเภอ ปี 2558 เพื่อร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร...

ออกตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นเนื่องจากภัยแล้ง ปี 2558

ระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน 2558 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมออกพื้นที่การเกษตรประสบภัยแล้ง ในตำบลกุดธาตุ ขนวน และบ้าน...

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คุณสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเค...

มอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลานิล และพันธุ์ปลาตะเพียน ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายอนันต์ ลวกไธสง เกษตรอำเภอหนองนาคำ ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลานิล และพันธุ์ปลาตะเพียน ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงก...

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 คุณสุนันท์ สุธรรมฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการปลู...