เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น

 

 

นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก
ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอหนองนาคำ
รับผิดชอบ บริหารงานส่งเสริมการเกษตร งานบริหารทั่วไป

 

นางสุนันท์  สุธรรมฤทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร,งานการเงิน
รับผิดชอบตำบลขนวนและตำบลบ้านโคก

 

นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ งานสถาบันเกษตรกร
รับผิดชอบ ตำบลกุดธาตุ

 

 

 

 


เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ งานธุรการ,งานข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตร

 

 

 


พนักงานบริการทั่วไป
รับผิดชอบ ดูแลความสะอาดสำนักงาน

16 มีนาคม 60 15:17:08