เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น

 

 

นายสุวรรณ  เบี้ยกระโทก
ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอหนองนาคำ
รับผิดชอบ บริหารงานส่งเสริมการเกษตร งานบริหารทั่วไป

 

นางสุนันท์  สุธรรมฤทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร,งานการเงิน
รับผิดชอบตำบลกุดธาตุ

นายอลงกรณ์  แก่นจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ งานสถาบันเกษตรกร
รับผิดชอบ ตำบลกุดธาตุ ตำบลบ้านโคก

 


นางสาวเพ็ญพร  มูลตรี
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ งานธุรการ,งานข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

นางสาวศิริลักษณ์  อุ่นสา
พนักงานบริการทั่วไป
รับผิดชอบ ดูแลความสะอาดสำนักงาน

 

 

 

23 ธันวาคม 60 16:07:37