เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น

 

 

ว่าง


ตำแหน่ง  เกษตรอำเภอหนองนาคำ
รับผิดชอบ บริหารงานส่งเสริมการเกษตร งานบริหารทั่วไป

 

 


 

นายอลงกรณ์  แก่นจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ งานสถาบันเกษตรกร
รับผิดชอบ ตำบลกุดธาตุ ตำบลบ้านโคก

 


นางสาวเพ็ญพร  มูลตรี
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ งานธุรการ,งานข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

นางสาวศิริลักษณ์  อุ่นสา
พนักงานบริการทั่วไป
รับผิดชอบ ดูแลความสะอาดสำนักงาน

 

 

 

1 ตุลาคม 61 10:33:58