เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

28 ตุลาคม 2562 ประชุมโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยโดยกลไก พชอ.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

24 ตุลาคม 2562 ประชุมประจำสัปดาห์

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

22 ตุลาคม 2562 ประชุมโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

21ตุลาคม 2562 สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบ 52 ปี

ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานคร...

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ​กิจกรรมศูนย์​ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่​

ณ วัดโพธิ์วราราม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น Field day 62 อ.หนองนาคำ

 

 

 

 

 

Field day 61 อ.หนองนาคำ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...