เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

11 มกราคม 2561 กิจกรรมกีฬาสีเฮฮา

ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

11 มกราคม 2561ประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพ ศพก.

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

10 มกราคม 2561 โครงการ ศพก. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ม.15 ต.กุตธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

8 มกราคม 2561 ประชุมกลั่นกรองโครงการของ สนง.พัฒนาชุมชน

ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

5 มกราคม 2561 ต้อนรับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ณ โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

4 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

more...

วีดีทัศน์ข่าว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day 2559

VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน