เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประชุมเกษตรอำเภอกรณีพิเศษ/2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น...

8 ตุลาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจััดงาน

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

5 ตุลาคม 2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลังฤดูการผลิตข้าว

ณ หมู่ 1 และ หมู่ 9 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

21 กันยายน 2561 "ทีมหมอประชารัฐสมใจ"

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล...

18-20 กันยายน 2561 สัมมนา Year End Conference ปี 2561

โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จ.ชลบุรี...

17 กันยายน 2561 โครงการฝึกอาชีพเสริมตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 
แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น  

 
Field day 61 อ.หนองนาคำ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...