เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ร่วมพิธีเปิดจุดตั้ง "ตู้ปันสุข "

ณ หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองนาคำ...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น Field day 62 อ.หนองนาคำ

 

 

 

 

 

Field day 61 อ.หนองนาคำ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...