เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 

ถ.ภูเวียง-ศรีบุญเรือง ต.บ้านโคก
อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150

 

  • โทรศัพท์ : 0-432-47112
  • โทรสาร : 0-432-47112
  • อีเมล์ : kk_nongnakum@doae.go.th

 

 Contact Us   

=>