เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

15 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่

15 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ เปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภั

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ เปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภั...

ท่านนายอำเภอหนองนาคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท

ท่านนายอำเภอหนองนาคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท...

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ และทีมวิทยากร จัดเตรียมสถานที่พร้อมแล้วกับการอบรมเกษตรกร ครั้งที่1รุ่นที่

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ และทีมวิทยากร จัดเตรียมสถานที่พร้อมแล้วกับการอบรมเกษตรกร ครั้งที่1รุ่นที่...

ประกวดผลผลิตการเกษตรในงานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ปี 2558

งานประเพณี “งมปลาน้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคำ” ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2558 จัดงา...

ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ระดับอำเภอ ปี 2558

อำเภอหนองนาคำจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง ระดับอำเภอ ปี 2558 เพื่อร่วมประ...

more...