เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมการแนวทางการดำเนินการในเทศกาลไหมนานาชาติ

ณ ห้องประชุมอำเภอหนองนาคำ ชั้น 2 อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลขนวน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12 พฤศจิกายน 2561 สำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ณ พื้นที่ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น...

10 พฤศจิกายน 2561 ประชาสัมพันธ์ สำรวจและวางแผนปลูกข้าวรอบที่ 2

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

7 พฤศจิกายน 2561 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ณ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 
แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น  

 
Field day 61 อ.หนองนาคำ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...