เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 20 มกราคม 2565 ร่วมประชุมขจัดความยากจน

ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลกุดธาตุ...

วันที่ 12 มกราคม 2565 ประชุมสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น Field day 62 อ.หนองนาคำ

 

Field day 61 อ.หนองนาคำ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

Field day 64 อ.หนองนาคำ

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...