เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

21 กันยายน 2561 "ทีมหมอประชารัฐสมใจ"

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล...

18-20 กันยายน 2561 สัมมนา Year End Conference ปี 2561

โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จ.ชลบุรี...

17 กันยายน 2561 โครงการฝึกอาชีพเสริมตามแนวทางเศรษกิจพอเพียง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

12-14 กันยายน 2561 อบรมการจัดทำวีดีทัศน์และการปรับปรุงเว็ปไซต์

ณ ห้องประชุม Varee vallay Hall อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น...

10 กันยายน 2561 ประชุมเกษตรอำเภอ (กรณีพิเศษ)

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

6 กันยายน 2561 จัดเวทีเรียนรู้และผลิตสารชีวภัณฑ์

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.14 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จัหวัดข...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 
แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น  

 
Field day 61 อ.หนองนาคำ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...