เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชุมสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ...

วันที่ 5 มกราคม 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ร่วมประชุมประจำเดือน

สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น Field day 62 อ.หนองนาคำ

 

 

 

 

 

Field day 61 อ.หนองนาคำ

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...