เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

1.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง 
2.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
3.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ
4.การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

**************************

รายงานผลปฎิบัติงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ2559
อ่านต่อ

*************************

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

14-16 มกราคม 2562 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ณ โรงแรมประตูน้ำ โฮเท็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...

8 มกราคม 2562 อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ม.1 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

7 มกราคม 2562 ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 4 มกราคม 2561 อบรม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ณ ศพก. เครือข่าย ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น...

more...

วิดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองนาคำ

 
แนะนำ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น องค์ความรู้ ศพก. อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น  

 
Field day 61 อ.หนองนาคำ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  

 

 

 

 

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...